Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia .W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.
— (via integrumpuella)
Reposted fromsoplica soplica vianaturalginger naturalginger
baccha
8669 e20c
Reposted fromhardbitch hardbitch vianaturalginger naturalginger
baccha
Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.
Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?
Niepewność.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea vianaturalginger naturalginger
baccha
Spotkaliśmy się z jakiegoś powodu, więc albo jesteś błogosławieństwem albo lekcją.
Reposted fromnaturalginger naturalginger
baccha
  Próbowałam nie kochać. Ale nie wiedziałam jak przestać.
— Ron Rash- "Serena"
Reposted fromIriss Iriss viamyfuckingreality myfuckingreality
baccha
Nie bój się iść powoli, obawiaj się jedynie stania w miejscu.
— mądrość chińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagoszko goszko
baccha
1562 2654
Reposted fromsnowlake snowlake viagoszko goszko
baccha
1570 44d8
Reposted fromsnowlake snowlake viagoszko goszko
baccha
0320 8327
Reposted fromimyours imyours viagoszko goszko

March 18 2017

baccha
6409 f32d
baccha
6408 c7ed
baccha
6401 99db
baccha
6397 8979
baccha
6395 682f
baccha
6393 4516
Reposted byirbjarbirbmalinowowa
baccha
6386 8eb0
baccha
6384 f73a
Reposted byirbjarbirbmalinowowa
baccha
6382 adf5
Reposted bynaturalginger naturalginger
baccha
6372 a164 500
baccha
6360 0a4c 500
Reposted bynaturalgingerlumanimyhoney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl