Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

baccha
7982 e535 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viabeltane beltane
baccha
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viazapachsiana zapachsiana
baccha
0964 2233
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viazapachsiana zapachsiana

August 01 2018

baccha
2822 2d95
baccha
6328 ae73 500
Seville, July 2018
baccha
8458 cbf6
Reposted fromonlyman onlyman viaaskman askman
baccha
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaaskman askman
baccha
3189 bb5e 500
Poznań
by M. Kolasa
baccha

Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viamyfuckingreality myfuckingreality

November 17 2017

baccha
6890 bda1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaikari ikari
baccha
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaikari ikari
baccha
7373 c0a0 500
Reposted frompiehus piehus viainspirations inspirations

October 17 2017

Z depresją nie wygrasz. Może bywają dobre i słodkie dni ale i tak czujesz, że coś w Tobie siedzi. Tam głęboko, zaczajony potwór, który do Twojego umysłu wpuszcza chore myśli.
— Oliwia Więcek (via darkcatnightmare)
Reposted fromkostuchna kostuchna vianaturalginger naturalginger
baccha
Reposted frombluuu bluuu viaikari ikari
baccha
4017 eb42
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love viaikari ikari
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viaikari ikari
baccha
5285 3846
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapachsiana zapachsiana
baccha
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
Reposted fromtimetolove timetolove vianaturalginger naturalginger

October 06 2017

baccha
4556 57ed
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl